Tọa đàm chuyên đề “Tham gia bầu cử và hoạch định chính sách của người dân ở Việt Nam"

04-04-2017 | 16:46

Trung tâm hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW), Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), Oxfam tại Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tổ chức buổi tọa đàm chuyên đề “Tham gia bầu cử và hoạch định chính sách của người dân ở Việt Nam”. 

Mục đích của buổi tọa đàm nhằm chia sẻ và trao đổi những phát hiện từ bốn nghiên cứu về chủ đề trên. Những nghiên cứu này do CEPEW, iSEE, Oxfam tại Việt Nam và UNDP Việt Nam thực hiện trong năm 2016, đề cập tới nhiều vấn đề xung quanh vai trò của người dân nói chung, và các nhóm phụ nữ và thanh niên nói riêng trong bầu cử và ra quyết định ở địa phương.