Sổ tay hướng dẫn thẻ cho điểm cộng đồng (CSC) và thẻ thành tích của người dân (CRC) (English)

Thông tin tổng quan

Tác giả

Tổ chức thực hiện

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary