Video

Sự tham gia của người dân vào quá trình đầu tư công: Cần hiểu và chia sẻ

27/09/2017 | 16:39

Cần hiểu và có sự trao đổi cụ thể của các bên chính quyền, cộng đồng để có được sự tham gia của người dân trên diện rộng và hiệu quả