Ra mắt Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2016 (PAPI 2016)

04-04-2017 | 16:25

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) bao gồm 6 chỉ số lĩnh vực nội dung, 22 chỉ số nội dung thành phần
và hơn 90 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh/thành phố. 
Chỉ số PAPI được cấu thành từ việc tính toán, tổng hợp từ hơn 5.700 biến số cấu thành chỉ tiêu, nhóm thành hơn 1.370 biến số cấu thành chỉ số thành phần và hơn 370 biến số cấu thành sáu lĩnh vực nội dung.

Chỉ số PAPI năm 2016 sẽ được công bố vào lúc 8:30 sáng ngày 04 tháng 04 năm 2017.

Trân trọng thông báo!