Trung tâm Giao dịch Một cửa ở Việt Nam: thay đổi bộ mặt nền hành chính công đối với người dân và doanh nghiệp thông qua cơ chế một cửa - liên thông đa dịch vụ

Thông tin tổng quan

Tác giả

Blunt, Melvyn; Davidsen, Soren; Agarwal, Sanjay; Pfeil, Helene; Schott, Berenike. 2017

Tổ chức thực hiện

World Bank, Washington, DC. © World Bank

Năm thực hiện

2017

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Nghiên cứu này phân tích trường hợp các Trung tâm Giao dịch Một cửa ở Việt Nam, từ khi thai nghén trung tâm đầu tiên ở Tp. Hồ Chí Minh năm 1995 cho đến khi triển khai trên toàn quốc mô hình cung cấp dịch vụ liên thông này vào năm 2003. Được xây dựng trên cơ sở tư tưởng của cuộc cải cách "Đổi Mới" vào giữa những năm 1980, các bộ phận một cửa này đã trở thành một phần không thể tách rời trong các nỗ lực cải cách khu vực hành chính công của chính phủ Việt Nam, bắt đầu từ năm 2001. Sự ủng hộ về mặt chủ trương, cơ chế phân quyền, các văn bản hướng dẫn cụ thể về cơ chế tổ chức, cũng như sự đầu tư nguồn lực đáng kể đã giúp các bộ phận một cửa này thay đổi được thái độ của các cán bộ nhà nước đối với người dân, giảm thiểu sự quan liêu, kém hiệu quả, các hành vi nhũng nhiễu, cũng như cải thiện chất lượng dịch vụ mang lại cho người dân.