Trao quyền cho những người bị thiệt thòi: Các câu chuyện điển hình về giám sát xã hội ở Châu Á (English)

Thông tin tổng quan

Tác giả

Karen Sirker và Sladjana Cosic

Tổ chức thực hiện

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Tài liệu này phát hiện ra rằng so với các khu vực khác, các sáng kiến giám sát xã hội ở Nam và Đông Nam Á thường thể hiện rất rõ sự tham gia của cộng đồng. Các câu chuyện điển hình trong tài liệu nhấn mạnh những cách thức giúp người dân bình thường có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách đặt đúng câu hỏi, đúng thời điểm và đúng phương cách. Nói cách khác, tiếng nói của họ được lắng nghe vì được đẩy mạnh qua các bằng chứng, thông tin, và các chiến lược truyền thông.