Sử dụng công cụ kiểm toán xã hội để đánh giá các dự án xây dựng trường học tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin tổng quan

Tác giả

Tổ chức thực hiện

AFAP Việt Nam

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary