Yêu cầu một nền quản trị tốt: Các bài học về giám sát xã hội ở Châu Phi (English)

Thông tin tổng quan

Tác giả

Tổ chức thực hiện

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Tài liệu này miêu tả và phân tích các sáng kiến giám sát xã hội được chọn lọc tại 7 quốc gia vùng Sub-Sahara, châu Phi. Các câu chuyện điển hình này đại diện cho cách tiếp cận nhiều chiều, với các sáng kiến triển khai và thực hiện bởi cả các nhóm xã hội dân sự và các chính quyền trung ương và địa phương tại những quốc gia có bối cảnh chính trị và văn hóa khác nhau.