Như thế nào, khi nào và tại sao lại sử dụng các phương pháp tăng cường trách nhiệm giải trình theo nhu cầu trong các dự án

Thông tin tổng quan

Tác giả

Sanjay Agarwal và Warren A. Van Wicklin III

Tổ chức thực hiện

Ngân hàng thế giới

Năm thực hiện

2017

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Nghiên cứu này đưa ra những hướng dẫn theo kiểu quy trình về việc đẩy mạnh các phương pháp tăng cường trách nhiệm giải trình theo nhu cầu trong các dự án của NHTG, trong đó nêu rõ từng bước để xác định làm thế nào để các công cụ và phương pháp tăng cường trách nhiệm giải trình theo nhu cầu có thể được áp dụng trong các dự án khác nhau do NHTG tài trợ