Một số vấn đề trong giám sát xã hội: thúc đẩy quản trị dân chủ để đẩy nhanh tiến tới hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

Thông tin tổng quan

Tác giả

Tổ chức thực hiện

Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP)

Năm thực hiện

2017

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Tài liệu này trình bày những sáng kiến trong đó các nguyên tắc và công cụ giám sát xã hội đã được sử dụng để thúc đẩy đối thoại hai chiều giữa người dân và chính quyền, hạn chế tình trạng người dân bị gạt sang bên lề của quá trình phát triển, và tăng cường sự tham gia của người dân trong việc cung cấp các dịch vụ công. Bốn chương trong tài liệu này, được thực hiện bởi các chuyên gia trong cùng lĩnh vực, minh họa cách thức giám sát xã hội có thể giúp cải thiện công tác quản trị và thúc đẩy việc đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.