Lên tiếng để có một nền quản trị tốt: bài học từ các sáng kiến giám sát xã hội ở châu Phi

Thông tin tổng quan

Tác giả

Tổ chức thực hiện

Ngân hàng thế giới

Năm thực hiện

2017

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Cuốn sách này giải thích ý nghĩa của giám sát xã hội trong bối cảnh của các nước châu Phi, đúc kết một số nhân tố và bài học thành công chung sẽ giúp cho các cán bộ và chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực này. Cuốn sách trình bày các trường hợp của một loạt các nước dựa trên thực tế triển khai các sáng kiến của cả các tổ chức xã hội dân sự, chính quyền địa phương và trung ương tại các quốc gia có bối cảnh chính trị và văn hóa đa dạng. Các trường hợp điển hình được nêu ra cho thấy rằng mặc dù phương pháp tiến hành giám sát xã hội chịu ảnh hưởng lớn bởi các nhân tố nền pháp luật, xã hội, văn hóa và kinh tế, giám sát xã hội vẫn có thể được thực thi trong các môi trường chính trị khó khăn (ví dụ ở Zimbabwe). Nghiên cứu chỉ ra vấn đề then chốt là việc tiếp cận thông tin (Ghana, Malawi và Zimbabwe) và việc thông tin phải dễ hiểu (Benin). Nghiên cứu cũng cho thấy những gì có thể làm được khi xã hội dân sự và chính quyền hợp tác với nhau để thiết lập các biện pháp tăng trách nhiệm giải trình (Nigeria) và thách thức trong quá trình triển khai mà các bên gặp phải trong các bối cảnh khác nhau, từ môi trường phân quyền mạnh mẽ (ở Tanzania) đến những nơi quyền lực nhà nước tập trung hơn (Senegal).