Khảo sát chi tiêu công về việc thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin tổng quan

Tác giả

Tổ chức thực hiện

AFAP Việt Nam - HCCD

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary