Để các dịch vụ công phản ánh được tiếng nói và lấy người dân làm trọng tâm phục vụ

Thông tin tổng quan

Tác giả

Anne Marie Goetz và John Gaventa

Tổ chức thực hiện

Viện nghiên cứu phát triển, Anh Quốc

Năm thực hiện

2017

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Nghiên cứu đi sâu phân tích hơn 60 ví dụ về các cuộc cải cách trong khu vực nhà nước để tăng cường việc lấy người dân làm đối tượng phục vụ trong việc cung cấp các dịch vụ hành chính công và các sáng kiến của các tổ chức xã hội dân sự để đòi hỏi các dịch vụ công với chất lượng tốt hơn.