Đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế và dịch vụ khuyến nông tại 3 xã của huyện Đà Bắc

Thông tin tổng quan

Tác giả

Tổ chức thực hiện

AFAP - CDI

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary