Cơ chế giám sát xã hội

Thông tin tổng quan

Tác giả

Tổ chức thực hiện

Viện quốc gia về nghiên cứu hành chính 

Năm thực hiện

2017

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Nghiên cứu này đi sâu vào các cách thức và phương pháp để nâng cao năng lực của người dân (đặc biệt người nghèo và đối tượng yếu thế) trong tương tác với các công chức và lãnh đạo nhà nước một cách có cơ sở, trực tiếp và mang tính xây dựng nhằm nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công.