Nghiên cứu và báo cáo
  • Nghiên cứu này tập trung vào phân tích Lý thuyết về sự thay đổi (theory of change) trong việc thúc đẩy giám sát xã hội ở Campuchia và ứng dụng của lý thuyết này trong thực tế qua dự án Yêu cầu Nền quản trị tốt của Quỹ Châu Á  được thực hiện từ 2009 đến 2013 với sự...