Video

Nâng cao trách nhiệm và sự tham gia của người dân trong bầu cử tại Việt Nam

27/09/2017 | 16:56

Sáng ngày 13/10/2015 tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP và tổ chức Oxfam tại Việt Nam đã tổ chức buổi công bố báo cáo "Uy tín và cơ cấu: Sự tham gia của người dân và bẩu cử ở địa phương ở Việt Nam". Báo cáo được nghiên cứu từ đầu năm 2015 đến nay, báo cáo đã chỉ ra những thực trạng còn tồn tại và đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện sự tham gia của người dân với công tác bầu cử tại Việt Nam.