Nâng cao năng lực cho người dân và Chính quyền địa phương thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng các Mục tiêu Thiên niên kỷ

Thông tin tổng quan

Đơn vị thực hiện

AFAP Việt Nam

Thời gian

Từ 07-2011 đến 10-2012

Lĩnh vực hoạt động

Cơ sở hạ tầng

Phương pháp tiếp cận

Loại công cụ

Thẻ báo cáo công dân

Thông tin chi tiết

Mục đích, mục tiêu

 

Tăng cường sự tham gia của người dân trong việc giám sát và đánh giá dịch vụ công ở Việt Nam:

  • Tăng cường trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương và các bên cung cấp dịch vụ
  • Xây dựng năng lực cho các tổ chức/nhóm cộng đồng để thực hiện các hoạt động giám sát, lập kế hoạch có sự tham gia, và huy động người dân
  • Tăng cường hiểu biết của người dân địa phương và người sử dụng dịch vụ về quyền lợi hợp pháp của họ
  • Tạo ra những cơ hội hợp tác giữa chính quyền địa phương và xã hội dân sự.

 

Tóm tắt dự án

 

AFAP mong muốn phát triển một cơ chế giám sát dịch vụ và triển khai chính sách hiệu quả hơn tại Việt Nam thông qua việc thử nghiệm các sáng kiến giám sát xã hội lấy người dân là trung tâm nhằm giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội. Cùng sự hỗ trợ cuả các đối tác địa phương, nhóm dự án đã tập huấn cho chính quyền địa phương, tổ chức cộng đồng và người dân về việc sử dụng các công cụ giám sát xã hội để giám sát và đánh giá dịch vụ công cũng như các chính sách taí phân phối ở hai trong các tỉnh nghèo nhất của Việt Nam. Tại những tỉnh này, các lãnh đạo cộng động đã chọn và thực hành các công cụ giám sát xã hội dưới đây để nhận diện và khắc phục các vấn đề xã hội:

  • Các lãnh đạo cộng đồng sử dụng Thẻ báo cáo công dân tại 2 tỉnh để đánh giá chất lượng dịch vụ khuyến nông và y tế, xác lập chỉ số hài lòng của người dân với các dịch vụ này.
  • Tại Hà Tĩnh, các đại diện địa thực hành công cụ Kiểm toán xã hội, thu thập phản hồi và đề xuất của cộng đồng để cải thiện một công trình xây dựng cơ bản.

Cuối cùng, AFAP sử dụng bảng hỏi, phỏng vấn và thảo luận nhóm để phát triển một bộ tiêu chí toàn diện nhằm phân loại hộ nghèo thông qua các yếu tố sinh kế, như: nghề nghiệp và sở hữu đất nông nghiệp. AFAP sau đó tổ chức 3 hội thảo cấp huyện để chia sẻ các phát hiện và dẫn dắt thảo luận giữa các thành viên cộng đồng và đại diện chính quyền địa phương.

Quy mô

 

CRC: 531 hộ thuộc 4 cộng đồng 

Kiểm toán xã hội: 1 cộng đồng

Nghiên cứu nghèo có sự tham gia: 6 cộng đồng

 

Đối tượng

 

Tất cả thành viên cộng đồng, đặc biệt là người có thu nhập thấp
 

Kết quả

  •  
Địa bàn hoạt động
Hà Tĩnh Hòa Bình
Tình trạng dự án
Đã hoàn thành
Tài liệu
Không có tài liệu