Thông tư 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tin tổng quan

Tác giả

Tổ chức thực hiện

Năm thực hiện

2017

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary