Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Thông tin tổng quan

Tác giả

Tổ chức thực hiện

Năm thực hiện

2017

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary