Luật tiếp cận thông tin

Thông tin tổng quan

Tác giả

Tổ chức thực hiện

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 5/4/2016. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Luật Tiếp cận thông tin thể chế hóa quy định của Hiến pháp, bảo đảm để công dân nước CHXHCN Việt Nam được thực hiện đầy đủ quyền của mình.