Luật thanh tra 2010

Thông tin tổng quan

Tác giả

Tổ chức thực hiện

Năm thực hiện

2017

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Chương về Thanh tra nhân dân