Luật ngân sách nhà nước 2015

Thông tin tổng quan

Tác giả

Tổ chức thực hiện

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Luật Ngân sách nhà nước 2015 được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015, có hiệu lực từ năm ngân sách 2017, thay thế Luật Ngân sách nhà nước năm 2002.

Luật Ngân sách nhà nước 2015 tiếp tục kế thừa các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 hiện hành bảo đảm tính thống nhất của NSNN và là hành lang pháp lý mới đầy đủ và đồng bộ hơn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, xu hướng hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách tài chính công theo hướng hiện đại.