Luật đầu tư công

Thông tin tổng quan

Tác giả

Tổ chức thực hiện

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Luật Đầu tư công được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Luật Đầu tư công quy định nhiều nội dung đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn đầu tư công và phù hợp với các thông lệ quốc tế, như chuyển từ việc lập kế hoạch ngắn hạn hàng năm sang kế hoạch trung hạn 5 năm và hoàn thiện quy chế quản lý đầu tư công.