Thí điểm tổ chức diễn đàn của tri thức tham gia phản biện xã hội

Thông tin tổng quan

Tác giả

Tổ chức thực hiện

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 15 tháng 04 năm 2015 về việc thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.