Giám sát xã hội trong lĩnh vực dịch vụ công: Thảo luận mang tính khái niệm (English)

Thông tin tổng quan

Tác giả

John M. Ackerman

Tổ chức thực hiện

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Tài liệu này được biên soạn nhằm làm rõ một khía cạnh về sự tham gia của người dân (civic engagement): vai trò của xã hội trong việc tăng cường trách nhiệm giải trình của chính quyền - một quá trình thường được gọi là 'giám sát xã hội'.