Công dân và dịch vụ công: Đánh giá việc thực hành Giám sát xã hội

Thông tin tổng quan

Tác giả

Dena Ringold, Alaka Holla, Margaret Koziol và Santhosh Srinivasan

Tổ chức thực hiện

World Bank

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Báo cáo đánh giá các phương pháp mà người dân - cá nhân và tập thể - có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ công thông qua tiếp cận thông tin và sử dụng thông tin để tăng cường tính giải trình của những nhà cung cấp dịch vụ.