Giám sát xã hội và các thách thức về mặt khái niệm (English)

Thông tin tổng quan

Tác giả

Claudia Baez Camargo và Eelco Jacobs

Tổ chức thực hiện

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đề xuất một khung khái niệm về giám sát xã hội, liên kết cách tiếp cận có sự tham gia của xã hội dân sự với mục đích tăng tính giải trình của công chức.