Giám sát xã hội: ý nghĩa thực sự của các bằng chứng(English)

Thông tin tổng quan

Tác giả

Jonathan Fox

Tổ chức thực hiện

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Nghiên cứu này khám phá sự khác biệt giữa cách tiếp cận mang tính chiến thuật và chiến lược đối với việc tăng chất lượng dịch vụ công thông qua tăng cường tiếng nói của người dân.