Góc nhìn khác về Giám sát xã hội tại châu Phi: Bài học từ dự án Mwananchi (English)

Thông tin tổng quan

Tác giả

Fletcher Tembo

Tổ chức thực hiện

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Báo cáo này được dựa trên những bài học kinh nghiệm và câu chuyển điển hình từ sáu quốc gia châu Phi tham gia Chương trình Minh bạch và Quản trị Mwananchi.

Báo cáo chỉ ra rằng mỗi tình huống cụ thể yêu cầu một quá trình thay đổi cụ thể phù hợp với bối cảnh. Quá trình thay đổi này có thể vượt qua việc giải quyết vấn đề trước mắt và hướng tới tác động vào môi trường tạo ra vấn đề đó. Đây có thể là hướng tập trung mới của giám sát xã hội.