Giới thiệu về giám sát xã hội: khái niệm và thực hành (English)

Thông tin tổng quan

Tác giả

Carmen Malena, Reiner Forster, và Janmejay Singh

Tổ chức thực hiện

World Bank

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Tài liệu này thể hiện sự quan tâm và tham gia của Ngân hàng Thế giới đối với các sáng kiến giám sát xã hội. Tài liệu trả lời năm câu hỏi chính: (i) giám sát xã hội là gì; (ii) tại sao giám sát xã hội quan trọng; (iii) cốt lõi của giám sát xã hội; (iv) các ứng dụng chính; và các yếu tố ảnh hưởng sự thành công của giám sát xã hội.