Giám sát xã hội và phương pháp tiếp cận dựa trên quyền (English)

Thông tin tổng quan

Tác giả

John M. Ackerman

Tổ chức thực hiện

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Tài liệu này được biên soạn với mục đích khám phá các điểm chung và sự liên kết giữa cách tiếp cận dựa trên quyền và các sáng kiến giám sát xã hội.