Thúc đẩy giám sát xã hội: Từ lý thuyết đến thực hành (English)

Thông tin tổng quan

Tác giả

Tổ chức thực hiện

UNDP

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Giám sát xã hội là trọng tâm công việc của UNDP trong mảng quản trị dân chủ và phát triển. Sử dụng các ví dụ từ các bối cảnh và khu vực khác nhau, tài liệu này cung cấp bức tranh toàn cảnh về các nguyên tắc giám sát xã hội và hướng dẫn áp dụng trong thực tế.