Video

Giám sát đầu tư cộng đồng ở cấp cơ sở tại Việt Nam

27/09/2017 | 14:55

Nhiều ban giám sát cộng đồng do chính dân cư địa phương tham gia đang đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát các hoạt động đầu tư công tại địa phương.