1 Dự án
  • Lĩnh vực: Giáo dục phổ thông

    Địa bàn hoạt động: Đà Nẵng, Sóc Trăng, Hòa Bình, Hà Tĩnh.

    Tổ chức thực hiện: AFAP Việt Nam

    Loại công cụ: Thẻ báo cáo công dân

    Qua việc thực hiện các khảo sát về các chương trình hỗ trợ cho giáo dục và thu thập ý kiến phản hồi của người dân, AFAP góp phần tăng cường chất lượng của các dịch vụ giáo dục tại các vùng...