Đối tác
 • ANSA-EAP

  Mạng lưới Giám sát xã hội tại Đông Á và Thái Bình Dương là một đơn vị đào tạo và kết nối các tổ chức cấp khu vực, với mục đích tăng cường cách tiếp cận giám sát xã hội.

  www.ansa-eap.net

 • OXFAM

  Oxfam là một liên minh quốc tế gồm 17 tổ chức phối hợp hoạt động tại 94 quốc gia. Chúng tôi là một phần của phong trào toàn cầu nhằm xóa đói giảm nghèo và đấu tranh cho bình đẳng.

  vietnam.oxfam.org/

 • Unicef

  Việt Nam và UNICEF có lịch sử hợp tác lâu dài và tin tưởng lẫn nhau. UNICEF Việt Nam đang cung cấp các hỗ trợ về phát triển chính sách, cải cách luật pháp và tăng cường các dịch vụ xã hội.

  www.unicef.org/vietnam/

 • CDI

  Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, hoạt động vì quyền của các nhóm yếu thế để xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và phát triển bền vững.

  www.cdivietnam.org