Video

Công khai ngân sách và sự tham gia của người dân

04/10/2017 | 15:53

Tìm hiểu thêm về quy trình ngân sách; các tài liệu ngân sách cần công khai theo tiêu chuẩn quốc tế; thời gian công khai các loại tài liệu; các hình thức công khai ngân sách Nhà nước; các đơn vị cộng đồng giám sát Ngân sách Nhà nước và nội dung giám sát.